Algemeen

Budoschool Kempen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Budoschool Kempen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Budoschool Kempen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Budoschool Kempen vzw

Zetel: Bremstraat 35, 2340 Beerse

E-mailadres: info@budoschoolkempen.be

 

1.   Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Budoschool Kempen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·        Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Budoschool Kempen vzw (uitvoering overeenkomst)

·        Het versturen van de agenda en uitnodigen voor stages. (gerechtvaardigd belang)

·        Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

·        Aan te sluiten bij, en verzekeren via een overkoepelende federatie (wettelijke verplichting)

·        Het versturen van nieuwsbrieven die gerichte info bevatten omtrent de werking van de club (gerechtvaardigd belang)

2.    Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

·        Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

·        Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

·        Beeldmateriaal tijdens clubevenementen

·        Registraties van vormingen en opleidingen in het belang van de club

3.    Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens kunnen verwerkt worden door volgende externe organisaties

·        Twizzit (De Vos Systems bvba)

·        Vlaamse Ju Jitsu federatie vzw

4.    Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

·        het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

·        het verzorgen van een programma voor clubadministratie

·        het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5.    Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Registraties van niet-leden van Budoschool Kempen vzw bij evenementen zijn hiervan uitgesloten.

6.    Bewaartermijn

Budoschool Kempen  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Budoschool Kempen  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het beeindigen van het lidmaatschap. 

Gegevens van niet-leden als gevolg van een inschrijving voor een evenement zal gedurende 5 jaar bewaard worden, uitsluitend ter promotie van een volgende evenement

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

·        Alle personen die namens Budoschool Kempen vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

7.    Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8.    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.    Wijziging privacyverklaring

Budoschool Kempen kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 20/12/2022